วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ชีวิตหลวงพี่มีความสุข เพราะ ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า : ฐานวีโร ภิกขุ

     
เมื่อบวชแล้ว
, หลวงพี่ได้เรียนรู้อะไร จาก ธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บ้างคะ ?


หลวงพี่ตอบว่า...
ถ้าถามว่า หลวงพี่ได้อะไรจากธรรมะของพระพุทธเจ้า
ก็คงแยกแยะออกได้เป็น ๓ ประเด็น คือ

            ๑. 
หลวงพี่ได้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้น 
            ยิ่งศึกษาธรรมะ คือ คำสอนของพระพุทธเจ้ามากเท่าไร
หลวงพี่ยิ่งเชื่อมั่นในพระธรรมว่า เป็นคำสอนที่ถูกต้องดีงามจริง
และยิ่งเลื่อมใสในข้อวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้า

ยกตัวอย่างเช่น ...
เรื่องที่พระองค์ถูกนางมาคันทิยาจ้างคนให้ตามด่าทั่วเมือง 
ด่ากันขนาดที่ว่า พระอานนท์ทนไม่ไหว ทูลขอให้พระองค์เสด็จไปเมืองอื่นแทน 
แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงหนี พร้อมกับประทานโอวาทแก่พระอานนท์
ซึ่งเป็นคำสอนหนึ่งที่หลวงพี่ประทับใจมาก 
เกิดความรู้สึกว่า เราโชคดีที่เกิดเป็นชาวพุทธ ได้มีพระองค์เป็นพระบรมครู
เป็นบุคคลต้นแบบ ที่เราจะต้องทำความดีตามอย่างพระองค์ให้ได้

            จริง ๆ แล้ว ถ้าพวกเรามีโอกาสศึกษาที่มาที่ไปของพุทธศาสนสุภาษิตแต่ละบท
ที่มักจะได้ยินได้ฟังกันบ่อย ๆ เช่น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
หรือว่า สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ ฯลฯ 
หลวงพี่เชื่อมั่นว่า พวกเราจะยิ่งเลื่อมใสศรัทธาในพระบรมศาสดาของพวกเรา
และมีแรงบันดาลใจที่จะทำความดีตามอย่างพระองค์เลยทีเดียวล่ะ

            ๒. 
หลวงพี่ได้ข้อคิด ได้กำลังใจในการทำความดี
(หรือที่ชาววัดพระธรรมกายมักจะใช้คำว่า การสร้างบารมี) 
เพราะจะว่าไปแล้ว พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทุก ๆ รูป ก็คือ ...
ต้นแบบในการทำความดีของชาวพุทธนั่นเอง 
ดังนั้น เรื่องราวในพุทธประวัติ หรือประวัติของพระสาวกเหล่านั้น
รวมถึงเรื่องราวในอดีตชาติที่เราเรียกกันว่า ชาดก  จึงเป็นการบอกเล่าว่า ...
ท่านเหล่านั้นมีวิธีทำความดี หรือวิธีสร้างบุญบารมีในแต่ละภพ
แต่ละชาติกันมาอย่างไรบ้าง  และในการทำความดีของพวกท่าน...
ต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง แล้วท่านผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมาได้อย่างไร
จนสามารถบรรลุธรรมในภพชาตินี้ได้ 

            ในวิชาพุทธประวัติ และอนุพุทธะที่คณะสงฆ์ไทยใช้ศึกษากันในหลักสูตรนักธรรม
หรือว่าในคัมภีร์ธรรมบทที่ใช้ในหลักสูตรบาลีประโยคต้น ๆ
ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวในลักษณะนี้ 
หลวงพี่เข้าใจเอาเองนะว่า พระเถระในกาลก่อน
ท่านก็คงอาศัยเรื่องราวที่ปรากฏในพุทธประวัติ และประวัติของพระอริยสาวก
เป็นเครื่องมือในการให้กำลังใจแก่พระบวชใหม่ พระนักเรียน
ให้ท่านมีหลักปฏิบัติในเพศสมณะ และมีกำลังใจในการบวชต่อไป
ทั้งยังสามารถนำเอาข้อคิด กำลังใจที่ได้จากการศึกษาธรรมะ
ไปสอนญาติโยมได้อีกทางหนึ่งด้วย


            ๓. 
หลวงพี่ได้ความสงบ ได้ความสุขทางใจ 
ซึ่งก็มีเหตุมาจาก ๒ ข้อข้างต้นนั่นเอง 
เมื่อเราได้นำธรรมะที่ศึกษาเรียนรู้มาลงมือปฏิบัติจริง
ได้นำข้อคิดต่าง ๆ มาปรับใช้กับแต่ละสถานการณ์ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน 
หลวงพี่พบว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้า ทำให้ชีวิตของหลวงพี่มีความสุข 


ฐานวีโร ภิกขุ 

--------------------

วันพรุ่งนี้, มาสนทนากับหลวงพี่ต่อค่ะ บันทึกบทสนทนา โดย บัว  อรุโณทัย
18 มกราคม 2560


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น