วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ธรรมะ : ปริยัติ vs ปฏิบัติ...แผนที่ และ การออกเดินทาง

ทุกวันนี้...เราถกกันไม่ลง... เพราะการศึกษาธรรมะที่ต่างกันมาก
ระหว่างผู้ที่ศึกษาปริยัติมาก ปฏิบัติน้อย แต่พูดเยอะ
,
ส่วนที่ปฏิบัติมากก็นิ่งเงียบ, ... ความไม่กระจ่างเลยมาตกอยู่ที่...ประชาชน!

หลวงพี่จะกรุณาให้ข้อคิดสักหน่อยได้ไหมคะ ?
--------------------


            หลวงพี่ขอยกเอาคำของพระพุทธเจ้าที่ชาวพุทธทั่ว ๆ ไปมักจะอ้างกันบ่อย ๆ นะ 

พระองค์บอกว่า... ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา  
ท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรเอง  
ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกหนทางเท่านั้น  

จากพุทธพจน์บทนี้ ถ้าจะอุปมาให้เข้าใจกันง่าย ๆ ก็คงเป็นว่า... 
หลักธรรมต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ หรือที่เรียกกันว่า ปริยัตินั้น 
เปรียบเสมือนเป็นแผนที่นำทางไปสู่ความดีงาม ไปสู่มรรคผลนิพพาน  


ส่วนการปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดง 
ก็เปรียบเสมือนการออกเดินทางตามแผนที่นั่นเอง

            การที่ใครสามารถท่องจำแผนที่จนขึ้นใจ แต่ไม่ลงมือออกเดินทาง 
ย่อมไม่ได้ทำให้เขาไปถึงจุดหมายปลายทางได้  
ซึ่งก็เปรียบเหมือนผู้ที่รู้ปริยัติ แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ 
ย่อมไม่สามารถบรรลุจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาได้  

ส่วนผู้ที่ลงมือปฏิบัติ โดยที่ไม่ศึกษาปริยัติเลย 
ก็เปรียบเหมือนผู้ที่ออกเดินทางโดยไม่รู้แผนที่ 
ย่อมหลงทางได้ง่าย ยากที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ 

เหมือนกับพวกนักบวชนอกพระพุทธศาสนา 
ไม่ว่าจะเป็นลัทธิเปลือยกาย บูชาไฟ หรือเคี้ยวกินอุจจาระ ฯลฯ 
ซึ่งล้วนแล้วแต่ออกบวชเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์กันทั้งนั้น 
แต่ก็อาศัยการปฏิบัติที่หลวงพี่พิจารณาดูแล้ว อย่างไรก็ไม่น่าจะทำให้พ้นทุกข์ไปได้เลย             ดังนั้น ในมุมมองของหลวงพี่  
การศึกษาปริยัติและการลงมือปฏิบัติ จึงเป็นสิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปนะ 
จะมาบอกว่าสิ่งหนึ่งสำคัญกว่าหรือจำเป็นกว่าก็คงไม่ได้  
และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำเอาทั้งสองอย่างนี้มาคุยอวดภูมิทับถมกัน 
หรือแบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย เป็นสายปริยัติ สายปฏิบัติ อะไรทำนองนี้  
มันจะทำให้ชาวพุทธเราทะเลาะกันเอง 
แล้วพระพุทธศาสนาของพวกเราจะยิ่งตกต่ำย่ำแย่ลงนะ  


ฐานวีโร ภิกขุ 

-------------------------


บันทึกมาแบ่งปัน โดย บัว อรุโณทัย
18 มกราคม 2560 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น