วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรงบันดาลใจ ... เพราะกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของความสุขความสำเร็จของชีวิต

สวัสดีค่ะ, ^^
admin ... บัว อรุโณทัย และเพื่อนค่ะ^^
ที่ตรงนี้... อยากสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่
แห่งการสานสร้างความเข้าใจอันดี
ดังจะกล่าวนี้ค่ะ ...พระ, ... ฐานันดร ที่ผู้คนในสังคมปัจจุบันรู้สึกห่างเหินไปไกล
เหมือนจะกลายเป็นคนไม่รู้จักกันไปเรื่อยๆ

สมัยปู่ย่าตายาย วัด พระ ชุมชน บ้าน ผู้คนสังคม ...
กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอบอุ่น
วัด พระภิกษุ สามเณร เอื้อเฟื้อต่อ บ้าน ชุมชน ประคับประคองให้อยู่ในศีลในธรรม
บ้าน ชุมชน ก็เกื้อกูล ต่อพระ ต่อวัด ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

พุทธบริษัท 4 ก็เข็มแข็ง ค้ำจุนซึ่งกันและกัน รู้รักสามัคคีมาด้วยสันติธรรม

โลกเปลี่ยน ผู้คนเปลี่ยน ยุคสมัยเปลี่ยน
ความรู้จักคุ้นเคยกันดี ก็เริ่มเปลี่ยน... เป็นไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย
เหมือนอยู่กันคนละโลก ที่บังเอิญซ้อนทับกัน อย่างไร้ความหมาย เป็นงั้นไป

วิถีชีวิตที่แวดล้อมด้วยบริบทหลากหลาย

ผู้คน ห่างพระ  ... เริ่มไม่รู้จักว่า พระ คือ ใคร  ดำรงชีวิตอย่างไร เพื่ออะไร ?

พระ, แม้ท่านจะระลึกรู้ฐานะ หน้าที่ แห่งความเป็นอนาคริยะ และฐานะแห่งเนื้อนาบุญ
เป็นครูพระผู้สอนศีลธรรม เป็นยอดกัลยาณมิตรผู้ชี้ทางสว่างแก่เพื่อนมนุษย์ในวัฏฏสังสาร
แต่เมื่อรูปการณ์สังคม ผู้คนเปลี่ยน ...
ก็เป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะย้ำธรรมเภรีประกาศธรรมเพื่อโปรดเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ส่งผลให้ ... ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความคุ้นเคย
ดั่งญาติพี่น้อง ค่อยๆ เลือนลาง
ส่งผลให้ ... คุณประโยชน์อันทรงคุณค่าต่อชีวิต ที่เคยค้ำจุนซึ่งกันและกันมา
ห่างหายอย่างน่าเสียดาย

แม้จะเหลืออยู่, แต่ก็น้อยเต็มที

แต่แม้น้อย, ก็ยังนับว่าเป็นความหวังที่มีอยู่มาก, ที่จะสามารถเรืองรองสว่างไสว ได้อีกครั้ง !

web blog "พระ"
... เป็นความตั้งใจของ Admin ที่มีความรักในพระพุทธศาสนา
มีศรัทธาในพระรัตนตรัย และตระหนักถึงคุณค่าอันสูงส่งนั้น

มีความตั้งใจ และปรารถนาให้ ...
ความเป็นยอดกัลยาณมิตร ความคุ้นเคยดั่งญาติพี่น้อง ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
ที่เราเคยเป็นอยู่กันมา กลับคืนมาอีกครั้ง !

จึงได้...ขอโอกาส กราบขอสนทนา และขอนำเรื่องราวที่ได้ปราศรัย
... มาเรียบเรียง บอกเล่า แบ่งปัน

ด้วยความปรารถนาที่อยากจะเชื่อมประสาน
สร้างความเข้าใจอันถูกต้องดีงามซึ่งกันและกัน
ให้เรา... วัด พระ บ้าน ผู้คน ชุมชน ได้กลับมา...
เป็นสังคมที่อบอุ่นด้วยมิตรไมตรีแห่งความเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน อีกครั้ง,

เพราะกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของความสุขความสำเร็จของชีวิต
8 ธันวาคม 2559
บัว อรุโณทัย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น