วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

"พระ" รับ เพื่ออนุเคราะห์ ผู้ให้วันนี้  ไปชมการถวายทาน ในสมัยพุทธกาล กันครับ
เมื่อครั้งที่  กษัตริย์ลิจฉวี มากราบทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ณ สำนักของพระเจ้าพิมพิสาร 
...

ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารทรงทำพื้นที่ ๕ โยชน์ 
ระหว่างกรุงราชคฤห์และแม่น้ำคงคาให้ราบเรียบแล้ว 
ให้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาที่จะเสด็จไป

พระผู้มีพระภาคเจ้าอันภิกษุ ๕๐๐ รูปแวดล้อมแล้วเสด็จไป
พระราชาทรงเอาดอกไม้ ๕ สีโปรยหนทาง ๕ โยชน์เพียงหัวเข่า
ให้ยกธงผ้า หม้อน้ำและต้นกล้วยเป็นต้น
ให้กั้นเศวตฉัตร ๒ ชั้นสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้า
ฉัตรชั้นเดียวสำหรับพระภิกษุแต่ละรูป
ทรงทำการบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้น
พร้อมด้วยราชบริพารของพระองค์
ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารหลังหนึ่งๆ
ถวายมหาทาน ทรงนำเสด็จสู่ฝั่งแม่น้ำคงคา ๕ วัน

ณ ที่นี้ ทรงประดับเรือด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง
แล้วทรงส่งสาสน์ไปถวายเจ้าลิจฉวีกรุงเวสาลีว่า
พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้ว
ขอเจ้าลิจฉวีทุกพระองค์ ตกแต่งหนทางถวายการรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด
เจ้าลิจฉวีเหล่านั้นตกลงกันว่าจะทำการบูชาเป็นสองเท่า
ทำพื้นที่ ๓ โยชน์ระหว่างกรุงเวสาลีและแม่น้ำคงคาให้เรียบร้อย
จัดเศวตฉัตร ๔ ชั้นสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้า
สำหรับพระภิกษุแต่ละรูปๆ ละ ๒ ชั้น ทำการบูชา เสด็จมาคอยอยู่.

               ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารทรงทำเรือขนาน ๒ ลำแล้วสร้างมณฑป
ประดับด้วยพวงดอกไม้ ปูลาดพุทธอาสน์ทำด้วยรัตนะล้วน ณ มณฑปนั้น.
ทีนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์นั้น.
แม้ภิกษุ ๕๐๐ รูปก็ลงเรือนั่งกันตามสมควร
พระราชาส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ลงน้ำประมาณแต่พระศอ กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ข้าพระองค์จักอยู่กันริมฝั่งแม่น้ำคงคานี้นี่แหละ
จนกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จกลับมา แล้วก็เสด็จกลับ
เทวดาเบื้องบนจนถึงอกนิษฐภพ ได้พากันทำการบูชา.
นาคราชทั้งหลายมีกัมพลนาคและอัสสตรนาคเป็นต้น
ซึ่งอาศัยอยู่ใต้แม่น้ำคงคา ก็พากันทำการบูชา. ด้วยการบูชาใหญ่อย่างนี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปทางแม่น้ำคงคา
สิ้นระยะทางไกลประมาณโยชน์หนึ่ง ก็เข้าเขตแดนของพวกเจ้าลิจฉวี กรุงเวสาลี.

               ต่อนั้น พวกเจ้าลิจฉวีก็ทำการบูชาเป็น ๒ เท่า
ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงทำการบูชา
ออกไปรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงในน้ำประมาณแค่พระศอ.
ขณะนั้นเอง ครู่นั้นเอง มหาเมฆมียอดคลุมด้วยความมืด
มีแสงฟ้าแลบเคลื่อนตัวไป ส่งเสียงคำรามครืนครั่นก็ตั้งขึ้นทั้งสี่ทิศ.
ลำดับนั้น พอพระผู้มีพระภาคเจ้ายกพระบาทแรกวางลงริมฝั่งแม่น้ำคงคา
ฝนโบกขรพรรษก็โปรยเม็ดลงมา ชนเหล่าใดต้องการจะเปียก
ชนเหล่านั้นเท่านั้นย่อมเปียก ผู้ไม่ต้องการเปียกก็ไม่เปียก
ในที่ทุกแห่ง น้ำย่อมไหลไปเพียงแค่เข่า แค่ขา แค่สะเอว แค่คอ
ซากศพทั้งปวงถูกน้ำพัดส่งลงสู่แม่น้ำคงคา พื้นดินก็สะอาดสะอ้าน.

               พวกเจ้าลิจฉวีให้พระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ทุกๆ หนึ่งโยชน์
ในระหว่างทางถวายมหาทาน ทรงทำการบูชาเป็นทวีคูณ ๓ วัน
จึงนำเสด็จสู่กรุงเวสาลี. ... 

(อรรถกถา ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ รัตนสูตรในขุททกปาฐะ)
-------------------------------------------------


ผมว่า พระไตรปิฎกบันทึกรายละเอียดไว้ชัดนะครับว่า
พระราชา และมหาชน ถวายทาน ด้วยความเคารพต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ต่อคณะพระภิกษุสงฆ์ ประณีตดีงามเพียงใด

และที่สำคัญ  พระพุทธองค์ ไม่ทรงห้ามการถวายทานอันปราณีตนั้นเลย !
ก็เพราะ พระองค์ทรงต้องการให้เกิดอานิสงส์แห่งบุญ แก่ผู้ถวาย เป็นสำคัญ !

การอนุเคราะห์ของ พระพุทธองค์นั้นเสมอกัน
ทั้ง พระราชา และแม้ มหาทุคตะ ...

ดังเช่นที่ พระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดมหาทุคตะ
ตั้งแต่ยามค่ำไปตลอดทั้งคืน กระทั้งถึงรุ่งเช้า ... จนในที่สุด
มหาทุคตะ ที่มีผ้าห่มกายเก่าๆ ผืนเดียว เปลี่ยนกันใส่กับภรรยา
เพื่อมาฟังธรรมจากพระองค์  สามารถเอาชนะความตระหนี่ได้
ตัดใจ น้อมผ้าเก่าผืนเดียวในชีวิต ถวายแด่พระพุทธองค์ !

ถามว่า พระพุทธองค์ ต้องการผ้าผืนเก่าคร่ำคร่าของมหาทุคตะ นั้นหรือ ?
เช่นเดียวกัน
พระพุทธองค์ ต้องการดอกไม้ 5 สี สูงเท่าเข่าในระยะทาง 5 โยชน์(X 16 กม.) หรือ ?
และ ... ฯลฯ เพื่อพระองค์เองหรือ ?

ไม่เลย !
การรับของถวายเหล่านั้นของพระองค์  เป็นการรับเพื่ออนุเคราะห์แก่ ผู้ให้
เพื่อให้เกิดความสุข และเป็นเหตุปัจจัยแห่งกุศลทั้งหลายแก่ผู้ให้ตลอดถึงนำชีวิตของผู้ให้เจริญสูงส่งไปสู่หนทางพระนิพพาน คือ หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งปวงของชีวิตในที่สุด !

กล่าวถึง พระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นพุทธบุตร ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็ทำหน้าที่ดังเช่นพระพุทธองค์
คือ ท่านเป็นผู้รับ เพื่อ อนุเคราะห์ แก่ผู้ให้
พระภิกษุสงฆ์ จึงได้ชื่อว่าเป็น “เนื้อบุญ” 
แม้ชื่อว่าเป็น ผู้ขอ  ท่านก็เป็น ผู้ขออันประเสริฐ
คือ ขอแล้ว เกิดกุศลต่อผู้รับ
ด้วยค่าว่า พระภิกษุสงฆ์ คือ ผู้ประพฤติธรรมเดินตามรอยพระพุทธองค์ มุ่งสู่พระนิพพาน

พอจะเข้าใจโดยเบื้องต้นไหมครับว่า ...
การรับ ของ พระภิกษุสงฆ์  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของใครอย่างไร ?เมล็ดข้าวพันธ์ดี ควรหว่านลงในเนื้อดิน เช่นไรละครับ ?
ชาวศิวิไลซ์
13  กรกฎาคม 2560


5 ความคิดเห็น:

  1. พระคือเนื้อนาบุญสุดประเสริฐ

    ตอบลบ
  2. กราบขอบพระคุณ กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ ที่ให้ความจริง ให้ความรู้ กับผู้ไม่รู้

    ตอบลบ
  3. เกิดความ "รู้" ขึ้นเมื่อไร ความ "ไม่รู้" ก็สิ้นไป เหมือนความสว่างขับไล่ความมืดฉะนั้น

    ตอบลบ